Privatumo Politika

Bendrosios nuostatos

UAB „Acena“ (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai
perskaityti, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

I. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu naudojam

1. Jūsų asmens duomenis naudojame tik turėdami Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
2. Asmens duomenis galime naudoti įvairiais būdais – tai priklauso nuo informacijos pobūdžio:

– Jūsų vardą, pavardę ir kitus kontaktinius duomenis:

a. siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas;

Informacija apie Jūsų įrenginį, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba
naudodamiesi mūsų programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą,
ekrano skiriamąją gebą ir, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine;

a. siekdami patobulinti savo internetinę svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti
numatytąsias parinktis;
b. siekdami apsaugoti savo interneto svetainę ir Jūsų duomenis;
c. anoniminė statistinė informacija apie interneto svetainės naudojimą;

II. Kokius asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims

Bendrovė įsipareigoja neatskleisti interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

1. jei yra interneto svetainės lankytojų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
2. Rinkodaros tikslais – Bendrovės partneriams, gavus rašytinį Bendrovės partnerių įsipareigojimą
saugoti Interneto svetainės lankytojo asmens duomenis;
3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
4. jeigu būtina užkirsti kelią teisės aktų pažeidimams arba būtina juos tirti.

III. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek tai yra būtina sutartinėms prievolėms arba
įstatyminiams reikalavimams įvykdyti. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu
asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

IV. Rinkodaros pranešimai

Jums siunčiame rinkodaros pranešimus tik turėdami Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės
rinkodaros tikslais. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime tiesioginės rinkodaros pranešimus, kad
sužinotumėte mūsų naujienas bei ir galėtumėte susipažinti su naujais mūsų produktais. Visi rinkodaros
pranešimų prenumeratoriai gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš
acena.lt. Tai galite padaryti susisiekę elektroniniu paštu su mūsų klientų aptarnavimo centru info@acena.lt. Jums atšaukus
prenumeratą, mes atnaujinsime Jūsų profilį, kad rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų siunčiami.

Prašome atkreipti dėmesį, jog mūsų sistemų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol
Jūsų užklausa bus vykdoma, Jūs dar galite ir toliau gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

V. Jūsų teisės

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises:

1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar
tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite
teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši
papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir
asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos
kitų asmenų teisės ir laisvės.

2. Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens
duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.

3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens
duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii)
atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad
asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas
taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys
buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti
negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina
siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių
įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant
asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad
jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų
prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie
būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo
pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų
asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių
reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų
teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.

5. Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų
konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba
dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami
pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

6. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant
profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens
duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.

7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis
pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš
sudarant sutartį.

8. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises
ir laisves.

9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus,
Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

10. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo
atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

VI. Kaip naudojame slapukus

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų
failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis
naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba
mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau
Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau
Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

VII. Kita svarbi informacija apie asmens duomenų naudojimą;

Vaikų asmens duomenys

Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta
šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių. Jeigu jums kyla pagrįstų abejonių,
kad galime tvarkyti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų duomenis, prašome nedelsiant Mus apie tai
informuoti elektroniniu paštu info@acena.lt.

VIII. Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo Politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.
Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis
susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau
naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

IX. Kaip su mumis susisiekti

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus.
Nedvejodami kreipkitės į mus, jei:
– turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie Mūsų Privatumo Politiką;
– norite, kad Mes nustotume naudoti Jūsų informaciją;
– norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis arba pateikti skundą.
Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens privatumo klausimų elektroniniu paštu info@acena.lt.